• Helaas hebben wij een wachttijd van 24 weken voor Las Psychologie

Psychologie

psycholoog 200

Zorgatelier

zorgatelier 200

Familiezorg

familiezorg

Algemene Voorwaarden Psychologenpraktijk Las Psycholoog (april 2015)

Zorg vanuit de Psychologenpraktijk valt onder of :de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ) Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden van) DSM-IV stoornis gerelateerde klachten worden vermeld. Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten Kort, Middel, Intensief, Chronisch, Transitie of OVP. Directe gesprekstijd en indirecte tijd wordt gecombineerd. De duur van de directe gesprekstijd is 50 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens worden verrekend indien deze therapeutische waarde hebben. Dit geldt tevens voor indirecte tijd, zoals tijd voor rapportage en overleg met derden.  Om in aanmerking te komen voor WMO zorg, dient een beschikking te worden overhandigd.

De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. Dit betekent dat de cliënt altijd aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling ingediend bij de verzekeraar. De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact wordt besproken. Dit met uitzondering van gesprekken met kinderen t/m 16 jaar.

De geheimhouding : wij houden ons aan de geheimhoudings- en pricvacy regels welke zijn voor geschreven door de beroepscode. Bij vermoeden van geweld welke anderen u toebrengen, u anderen toebrengt of u zelf  doorbereken wij deze beroepscode.

Verhinderd  voor een afspraak wordt u verzocht dit minimaal 48 uur van te voren kenbaar te maken. Niet afgemelde of binnen 48 uur van te voren ( op werkdagen ) afgemelde afspraken( ongeacht de reden ) worden in rekening gebracht. In het weekend ( of bij feestdagen )geldt dat een afzegging voor de maandag ( of na feest-vakantiedagen )op de woensdag moet plaats vinden. Bij het niet afzeggen of afzeggen van een gemaakte behandelafspraak binnen 48 uur wordt het, geldende Nza, tarief van 95,63 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden aan de cliënt gefactureerd. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt, zij kunnen niet aan de verzekeraar worden gedeclareerd. Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.

In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare Klachtenprocedure van de beroepsvereniging. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de dienstverlening, dan stellen wij het op prijs wanneer u dit aan de praktijkhouder kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, Postbus 9921, 1006 AP te Amsterdam tel 020-4106222
 
Beëindigen van de therapie of het therapie gesprek door de cliënt, kan elk moment ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald. De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging. De therapeut heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
 
Er is recht op inzage. De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. Het dossier wordt volgens wettelijke eisen vijftien jaar bewaard. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Er kan wel gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering of gemeente wordt de factuur naar het opgegeven thuisadres gestuurd. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.

Betaling voorwaarden : Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig een herinnering gestuurd. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht bij uitblijven van betalingen.

Download deze Algemene Voorwaarden als PDF bestand